(1)
Rosenlund, J. M. Mission I Senmoderniteten. eMissio 2021, 6, 121-131.