MISSIOLOGI | annoteret bibliografi

Senest opdateret 12-02-2018


Goheen, Michael W. (ed.). 2016. Reading the Bible Missionally. Grand Rapids: Eerdmans. 343 sider.

Misjonsvitenskapen vender seg langsomt til begrepet «missional», eller «misjonal» på norsk. Begrepet har blitt populært som bredere konsept enn det klassiske «misjon». På en enkel formel handler «missional» om «being disciples», mens «misjon» handler om «making disciples». Nyansen bygger på et ordspill på engelsk, der «mission» både kan bety «sende» og «prosjekt»/«oppdrag». Bevegelsen «Youth with a Mission» måtte droppe «misjon» i navnet på norsk om de skulle få frem oppdragsaspektet, derfor heter det «Ungdom i Oppdrag».
Denne boken ønsker å få frem hvordan en bred «misjonal» bruk av Bibelen ser ut. Et hovedsynspunkt er at misjon ikke er noe vi finner i en og annen bibeltekst, men at alt Gud gjør og alt hva Bibelen omtaler handler om Guds gjerning(-er) med vår verden.
Boken har noen store generelle kapitler, som Chris Wrights kapittel om GT og N.T. Wrights kapittel om NT. Videre drøfter den enkeltskrifter som 5 Mos, Kolosserne og Jakobs brev. Hele fem kapitler i innledningen og to kapitler i avslutningen drøfter hva en misjonal hermeneutikk bør være.
Jeg skal ikke her anmelde verken enkeltartikler eller boken samlet, men jeg er skeptisk både til en så brev definisjon av misjon og av en slik bibeltolkning. Det er dristig å gå til Bibelen med en for-forståelse av at enhver (?) tekst skal si noe om den tilgangen (entall bestemt form?) som en på forhånd har bestemt seg for. En så bred misjonal tilnærming tar opp i seg så mye av både etikk og ekklsiologi at det kan være vanskelig å gjøre presist rede for det. Ikke uten grunn har en av artiklene tittelen: «Missional, Christ-Centered, og Gospel-Centered Preaching – What is the Difference?»
Sverre Bøe