HANNAH. B√łnn. eMissio, v. 5, p. 13-16, 30 jun. 2020.